Tijdens privé browsing is aankoop niet mogelijk

Laatst bijgewerkt 26 februari 2018

Beleid EU-VS-privacyschild

Jeunesse heeft het beleid ‘EU-VS-privacyschild’ (" Beleid ") aangenomen om een toereikend niveau van bescherming van Persoonsgegevens te creëren en te handhaven. Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens die Jeunesse verkrijgt van Klanten in de Europese Unie en Zwitserland. 

Jeunesse voldoet aan het EU-VS-privacyschild-framework en het Zwitserland-VS-privacyschild-framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken aangaande het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie van Individuele Klanten in de Europese Unie en Zwitserland. Jeunesse verklaart dat het voldoet aan de principes voor privacy van het EU-VS-privacyschild wat betreft kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit, specificiteitsbeginsel, toegang, beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Als er sprake is van een conflict tussen het beleid in dit privacybeleid en de principes van het EU-VS-privacyschild, dan gelden de principes van het privacyschild. Voor meer informatie over het programma EU-VS-privacyschild en om onze certificatiepagina te bekijken gaat u naar https://www.privacyshield.gov.

De Federal Trade Commission (FTC) heeft jurisdictie over de naleving van Jeunesse ’s van het EU-VS-privacyschild.

Alle werknemers van Jeunesse, die Persoonsgegevens behandelen uit Europa en Zwitserland, zijn verplicht te voldoen aan de Principes van dit Beleid.

Termen, die met een hoofdletter zijn geschreven staan omschreven in hoofdstuk 14 van dit Beleid.

I. Toepassingsgebied

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van Individuele Klanten die Jeunesse in de Verenigde Staten ontvangt over Individuele Klanten die in de Europese Unie en Zwitserland verblijven. Jeunesse levert producten en diensten aan bedrijven en consumenten.

Dit Beleid geldt niet voor gegevens waaruit individuele personen niet kunnen worden geïdentificeerd of voor situaties waarin pseudoniemen worden gebruikt. (Het gebruik van pseudoniemen betreft het vervangen van namen of andere identificatiegegevens met andere namen zodat identificatie van individuele personen niet mogelijk is.)

II. Verantwoordelijkheden en Management

Jeunesse heeft haar juridische afdeling aangewezen om toezicht te houden op haar programma voor informatiebeveiliging inclusief de naleving van het programma EU-VS-privacyschild en het programma Zwitserland-VS-privacyschild. De juridische afdeling zal belangrijke wijzigingen in dit programma beoordelen en goedkeuren wanneer dit nodig blijkt te zijn. Vragen, zorgen of opmerkingen over dit beleid kunnen ook worden gericht aan [email protected].

Jeunesse zal het beleid, de praktijk en systemen betreffende informatiebeveiliging onderhouden, monitoren, testen en upgraden die helpen de persoonlijke gegevens, die zij verzamelt, te beschermen Het personeel van Jeunesse krijgt training, indien van toepassing, om dit Beleid effectief te implementeren. Zie paragraaf 7 voor een bespreking van de stappen die Jeunesse heeft ondernomen om Persoonsgegevens te beschermen.

III. Verlenging / verificatie

Jeunesse zal jaarlijks haar certificaten voor het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild verlengen, tenzij zij bepaalt dat deze certificering niet meer nodig is of als zij een ander adequaat mechanisme in gebruik neemt.

Voorafgaand aan de verlenging van de certificering zal Jeunesse een interne verificatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat haar verklaringen en beweringen over de behandeling van Persoonsgegevens van de Klant juist zijn en dat het bedrijf deze praktijken op passende wijze heeft geïmplementeerd. Jeunesse zal specifiek het volgende ondernemen als onderdeel van het verificatieproces:

 1. beoordelen van het beleid betreffende het EU-VS-privacyschild en het privacybeleid, dat op de openbare website staat, om ervoor te zorgen dat dit beleid de praktijken met betrekking tot het verzamelen van Persoonsgegevens van Individuele Klanten nauwkeurig weergeeft; 
 2. ervoor zorgdragen dat het privacybeleid, dat op de openbare website staat, de Individuele Klanten van Jeunesse informeert over haar deelname aan de programma's EU-VS-privacyschild en Zwitserland-VS-privacyschild en over waar een kopie van aanvullende informatie te verkrijgen is (bijv. een kopie van dit Beleid); 
 3. ervoor zorgen dat dit Beleid blijft voldoen aan de beginselen van het EU-VS-privacyschild; 
 4. ervoor zorgen dat Individuele Klanten bekend worden gemaakt met de klachtenprocedure en het proces van onafhankelijke afhandeling van geschillen (Jeunesse kan dit doen via haar openbaar gemaakte website, individuele Klantcontracten, of beide);
 5. beoordelen van haar processen en procedures voor het trainen van Medewerkers over de deelname van Jeunesse aan de programma's EU-VS-privacyschild en over de juiste afhandeling van de Persoonsgegevens van Individuen; 

Jeunesse zal jaarlijks een interne verificatieverklaring opstellen.

IV. Verzamelen en Gebruiken van Persoonsgegevens

Jeunesse biedt Individuele Klanten, die haar producten en diensten kopen, diverse oplossingen. Jeunesse verzamelt Persoonsgegevens van Individuele Klanten wanneer zij onze producten kopen, wanneer zij zich registreren bij onze website, inloggen op hun account, enquêtes invullen, informatie aanvragen of anderzins met ons communiceren.

Welke Persoonsgegevens we verzamelen hangt af van de aard van de interactie van de Individuele Klant met onze website en van de verzoeken om onze producten of diensten. In het algemeen verzamelt Jeunesse de volgende typen persoonsgegevens van haar Individuele Klanten: contactgegevens, waaronder de naam van een contactpersoon, e-mailadres, postadres, factuuradres, telefoonnummer, creditcardnummer ’s en de vervaldatum van de creditcard. Individuele klanten hebben de optie om onze klantenservice te bellen of een e-mail te sturen om een serviceverzoek in te dienen. Daarnaast hebben distributeurs de mogelijkheid om via een online helpdesk een serviceverzoek in te dienen. Zowel individuele klanten als distributeurs kiezen ervoor welke informatie zij via deze portals aan ons verstrekken.

Wanneer Individuele Klanten onze diensten online gebruiken verzamelen wij hun IP-adres en type browser. We kunnen het IP-adres en het browsertype aan een specifieke klant verbinden. We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen van personen die via onze website aanvullende informatie vragen. In zo'n situatie verzamelen we contactgegevens (zoals hierboven aangegeven) en alle andere informatie die de persoon via onze website verstrekt.

De informatie die we verzamelen van Individuele Klanten gebruiken we voor de verkoop van de producten en diensten, die zij van ons kopen, om transacties te beheren, te rapporteren, te factureren, om verlengingen te regelen en om andere activiteiten te verrichten met betrekking tot het leveren van diensten en producten aan de Individuele Klant.

Jeunesse gebruikt Persoonsgegevens, die zij rechtstreeks van haar Individuele Klanten verzamelt of indirect voor haar partners in haar rol als dienstverlener, voor de volgende bedrijfsdoeleinden zonder beperking:

 1. het onderhouden en ondersteunen van haar producten, het leveren en aanbieden van de gevraagde producten/diensten en het nakomen van de daaraan verbonden contractuele verplichtingen (waaronder het beheer van transacties, rapportage, facturering, verlenging en andere activiteiten die verband houden met het leveren van diensten aan een Individuele Klant);
 2. voldoen aan verplichte rapportage aan overheden, belasting en andere eisen (bijvoorbeeld import/export); 
 3. gegevens opslaan en verwerken, inclusief Persoonsgegevens, in computerdatabases en servers; 
 4. identiteit verifiëren (bijvoorbeeld voor online toegang tot accounts); 
 5. zoals aangevraagd door de Individuele Klant; 
 6. voor andere bedrijfsgerelateerde doeleinden, toegestaan of vereist onder de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving; 
 7. en als anderszins wettelijk verplicht. 

Jeunesse verstrekt persoonsgegevens niet aan derden voor doeleinden die wezenlijk verschillen van waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan geven we personen de mogelijkheid om zich af te melden.

V. Openbaarmakingen / Doorsturen van Persoonsgegevens

Tenzij anders hierover bepaald in dit Beleid verschaft Jeunesse alleen Persoonsgegevens aan derden, die redelijkerwijs over dergelijke gegevens moeten beschikken voor de eerste transactie en niet voor andere doeleinden. Deze derden dienen zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.

Jeunesse kan Persoonsgegevens verstrekken aan Derden die als tussenpersoon, consultant en aannemer taken uitvoeren namens ons en onder onze instructies. Jeunesse kan bijvoorbeeld dergelijke Persoonsgegevens opslaan in faciliteiten die door Derden worden beheerd. Zulke Derden moeten ermee akkoord gaan om dergelijke Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij door Jeunesse zijn verkregen en zij moeten ofwel:

 1. voldoen aan de principes van het EU-VS-privacyschild of aan een ander mechanisme dat is toegestaan onder de toepasselijke EU& en Zwitserse wetgeving aangaande gegevensbescherming voor de overdracht en verwerking van Persoonsgegevens;
 2. of te zorgen voor zodanig voldoende bescherming van Persoonsgegevens, dat deze niet minder beschermend is dan die welke in dit Beleid uiteengezet is; 

Jeunesse kan ook Persoonsgegevens voor andere doeleinden of aan andere Derden overdragen wanneer de betrokkene daartoe toestemming heeft verleend of dat heeft aangevraagd. Houd er rekening mee dat Jeunesse Persoonsgegevens van een persoon moet overdragen in antwoord op een wettelijk verzoek van de overheid, met inbegrip van vereisten in verband met nationale veiligheid of rechtshandhaving. Jeunesse is aansprakelijk voor de juiste overdracht van persoonsgegevens aan derden.

VI. Gevoelige Gegevens

Jeunesse verzamelt geen Gevoelige Gegevens van haar Individuele Klanten.

VII. Gegevensintegriteit en beveiliging

Jeunesse spant zich redelijkerwijs in om de juistheid en integriteit van Persoonsgegevens te onderhouden en zo nodig bij te werken. Jeunesse heeft fysieke en technische beveiligingen geïmplementeerd om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, verwisseling of vernietiging. Elektronisch opgeslagen Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen in een veilig netwerk met firewallbescherming en toegang tot de van Jeunesse’s elektronische informatiesystemen vereist gebruikersverificatie via een wachtwoord of soortgelijke middelen. Jeunesse hanteert ook toegangsbeperkingen, waardoor het aantal werknemers, dat toegang heeft tot Persoonsgegevens van Individuele Klanten, beperkt wordt. 

Jeunesse maakt verder gebruik van beveiligde encryptietechnologie om bepaalde categorieën Persoonsgegevens te beschermen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen zijn er geen gegevensbeveiligingen die altijd 100% veiligheid garanderen.

VIII. Kennisgeving

Jeunesse stelt Individuele Klanten in kennis van de naleving van de principes van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild door het plaatsen van het privacybeleid op haar openbare website:  https://www.jeunesseglobal.com/nl-NL/privacy-policy en vraagt van Individuele Klanten instemming met en naleving van het huidige beleid wanneer zij informatie aan ons verstrekken in het transactionele proces.

IX. Toegang tot Persoonsgegevens

Jeunesse’s het personeel krijgt alleen toegang tot Persoonsgegevens en mag deze alleen gebruiken als ze hiertoe zijn gemachtigd en alleen voor het doel waarvoor ze zijn gemachtigd.

X. Recht op Toegang, Wijzigen of Verwijderen van Persoonsgegevens

 1. Recht op Toegang. Individuele klanten hebben het recht om te weten welke Persoonsgegevens over hen zijn opgenomen in de databases en zich ervan te verzekeren dat deze Persoonsgegevens juist en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor Jeunesse ze verzamelde. Individuele Klanten kunnen hun eigen Persoonsgegevens bekijken die opgeslagen zijn in de databases en deze corrigeren, wissen of blokkeren wanneer ze onjuist zijn, zoals toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving en het beleid van Jeunesse. Op redelijk verzoek en zoals vereist volgens de principes van het EU-VS-privacyschild biedt Jeunesse Individuele Klanten toegang tot hun Persoonsgegevens om deze gegevens te corrigeren of te wijzigen indien deze onjuist zijn. Individuele Klanten kunnen hun Persoonsgegevens aanpassen door in te loggen op hun accountprofiel of door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Jeunesse. Betrokkenen mogen bij het maken van wijzigingen in hun Persoonsgegevens alleen waarheidsgetrouwe, volledige en juiste informatie verstrekken. Om persoonlijke gegevens te wissen moeten Individuele Klanten een schriftelijk verzoek indienen bij een lokaal kantoor van Jeunesse.
 2. Verzoeken om Persoonsgegevens. Jeunesse zal elk van de volgende situaties volgen en zal de wettelijke en contractuele afspraken aan de betreffende partijen mededelen wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet: (a) juridisch bindend verzoek om openbaarmaking van Persoonsgegevens door een autoriteit voor rechtshandhaving, tenzij dit door wet of verordening verboden is; of (b) verzoeken ontvangen van de betrokkene. Indien Jeunesse een verzoek tot toegang tot zijn/haar Persoonsgegevens van een Individuele Klant ontvangt, dan zal Jeunesse deze informatie overdragen aan de Individuele Klant, tenzij wettelijk anders voorgeschreven is of anders is bepaald in een contract met deze Individuele Klant.
 3. Aan verzoeken voldoen om Toegang, Wijzigingen en Correcties. Jeunesse zal proberen tijdig te reageren op alle redelijke schriftelijke verzoeken om Persoonsgegevens te bekijken, te wijzigen of te inactiveren.

XI. Wijzigingen in dit Beleid

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast in overeenstemming met de principes van het EU-VS-privacyschild en de toepasselijke wetgeving en principes inzake gegevensbescherming en privacy. Wij zullen de medewerkers op de hoogte brengen van wijzigingen in dit Beleid door hierover te berichten op ons intranet, via e-mail of op andere manieren. Wij informeren Klanten als wij wijzigingen aanbrengen, die de manier waarop wij Persoonsgegevens die eerder zijn verzameld, behandelen, wezenlijk beïnvloeden en wij zullen hen de gelegenheid bieden om te kiezen of hun Persoonsgegevens op een wezenlijk andere manier mogen worden gebruikt.

XII. Vragen of Klachten

Individuele klanten uit de EU en Zwitserland kunnen contact opnemen met Jeunesse voor vragen of klachten over dit Beleid op het volgende adres: [email protected].

XIII. Handhaving en Oplossing geschillen

Jeunesse zegt toe in overeenstemming met de principes van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild klachten op te lossen over uw privacy en over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons. Personen in de EU en Zwitserland met vragen of opmerkingen over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen contact met ons opnemen via: [email protected].

Als de vraag of bezorgdheid van een Klant via dit proces niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, heeft Jeunesse zich verder toegezegd om onopgeloste klachten over privacy te verwijzen onder het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild naar een onafhankelijk orgaan voor geschillenoplossing, dat wordt uitgevoerd door JAMS, een wereldwijd arbitragecentrum voor persoonsgegevens en privacykwesties.

Als u geen tijdige ontvangstbevestiging ontvangt van uw klacht, of indien uw klacht niet op passende wijze door Jeunesse is behandeld, kunnen personen in de EU en Zwitserland een klacht indienen bij het JAMS EU en Zwitserland-privacyschildprogramma dat te vinden is op: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Tot slot, als laatste uitweg en in beperkte situaties, kunnen personen in de EU en Zwitserland in beroep gaan bij het Privacyschildpanel, een organisatie voor bindende arbitrage.

Jeunesse zegt toe, dat zij met de autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming (DPA's) in de EU en Zwitserland samen zal werken en zich te houden aan het advies van dergelijke autoriteiten met betrekking tot persoonsgegevens die vanuit de EU en Zwitserland zijn overgedragen in het kader van de dienstbetrekking.

XIV. Begripsomschrijvingen

Met een hoofdletter geschreven termen in dit Beleid hebben de volgende betekenis:

" Individuele Klant " betekent een Individuele klant of afnemer van Jeunesse uit de EU of Zwitserland. De term omvat ook elke individuele agent of vertegenwoordiger van een individuele klant van Jeunesse en alle medewerkers van Jeunesse, van wie Jeunesse de Persoonsgegevens heeft verkregen in het kader van zijn of haar zakelijke relatie met Jeunesse.

" Betrokkene " betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een naam of een of meer factoren die uniek zijn voor zijn of haar persoonlijke fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale kenmerken. Voor Klanten die in Zwitserland verblijven kan een Betrokkene ook een juridische entiteit omvatten.

" Werknemer " betekent een werknemer (tijdelijk, permanent, deeltijd of contract), voormalig werknemer, zelfstandige aannemer of sollicitant van Jeunesse of een van haar filialen of dochterondernemingen, die ook ingezetene is van een land binnen de Europese Economische Ruimte. 

" Europa " of " Europees " verwijst naar een land in de Europese Unie.

" De term Persoonsgegevens " zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, staat voor alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbaar natuurlijke persoon is een persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of door een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

" Gevoelige Gegevens " betekent Persoonsgegevens met betrekking tot de medische gegevens of de gezondheid van de betrokkene, of zijn of haar ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen of meningen, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

" Derde " betekent elke persoon of entiteit die noch Jeunesse noch een werknemer, agent, aannemer of vertegenwoordiger is van Jeunesse.